2008. gada 19. nov.

Ieskats bibliotēkas vēsturē un šodienā

Pirmās ziņas par Viļānu pilsētas bibliotēku iespējams uzzināt no Viļānu apriņķa izpildkomitejas kultūrizglītības iestādes nodaļas pavēļu grāmatas, un tās saistītas ar 1946.gadu. Par tās vadītāju tika iecelta Valentīna Pīgozne ( Strupiša). Pirmās telpas tika ierādītas Kultūras laukumā 15 tautas nama grimētavā aiz skatuves. Vēlāk bibliotēka tika pārcelta uz Zvaigžņu ielu 3, kur tā atradās līdz 1957. gadam, kad to pārvietoja uz jaunuzcelto kultūras namu Kultūras laukumā 2. No 1950.gada, līdz ar apriņķa likvidāciju un rajona izveidošanu, bibliotēkai tika piešķirts rajona bibliotēkas statuss. Viļānu rajonā bija 15 ciemu bibliotēkas. Gāja gadi, mainījās bibliotēkas vadītājas un bibliotēkas statuss. 1964.gadā bibliotēka kļuva par Rēzeknes rajona bibliotēku un par direktori apstiprināja Mariju Ančupāni. Bibliotēku tīkls bija plašs - 40 ciemu bibliotēkas. 1953. gadā tika atvērta Viļānu pilsētas bērnu bibliotēka. Bērnu bibliotēkā par vadītājām ilgāku laika posmu ir strādājušas - B.Virse, T. Maskalāne un V.Šatilova . Bibliotēka atradās Kultūras laukumā 9. Kopš 1994.gada tai tika piešķirts pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas statuss. 1982. gadā uzcēla jaunu bibliotēkas ēku. 1994.gadā notika lielas pārmaiņas. Ar rajona padomes lēmumu likvidēja Rēzeknes rajona centrālo bibliotēku un izveidoja Viļānu pilsētas bibliotēku ar bērnu literatūras nodaļu. Kopš 1991.gada par bibliotēkas direktori strādā Zelma Tuče. Bibliotēkas darbinieki sniedz pakalpojumus ne tikai Viļānu pilsētas iedzīvotājiem, bet arī apkārtējo pagastu ļaudīm. Krājumā ir 44611 eksemplāru iespieddarbu. Lasītāji par brīvu var izmantot internetu, kā arī viņiem ir pieejamas elektroniskās datubāzes - Lursoft, Letonika, E-likumi, NAIS. 2007. gadā ir uzsākta krājuma ievadīšana Rēzeknes pilsētas bibliotēkas elektroniskajā kopkatalogā. Bibliotēkā regulāri tiek rīkoti izstāžu cikli, tematiskie pasākumi, konkursi, literatūras un mākslas darbu izstādes. Liels darbs ir veikts novadpētniecībā, regulāri notiek tikšanās ar vietējiem dzejniekiem, māksliniekiem, tiek veidotas novadpētniecības materiālu mapes un CD. Bibliotēkas darbinieki piedalās dažādos projektos. 2000. gadā sāk darboties ES Informācijas punkts. Bibliotēkā strādā 9 bibliotekārie darbinieki: N.Šmaukstele, I.Mičuliša, A.Skrindževska, A.Dakule, I.Zepa, I.Svilāne, A.Usačova, E.Kroiče. ZelmaTuče

Nav komentāru: